تیتانیم – titanium – Ti

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادتیتانیم, Ti, 22
تلفظ به انگلیسی/taɪˈteɪniəm/
tye-TAY-nee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۴۴, d
جرم اتمی استاندارد

۴۷٫۸۶۷ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d2 4s2

الکترون به لایه۲, ۸, ۱۰, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۴٫۵۰۶ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۴٫۱۱ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۹۴۱ K, ۱۶۶۸ °C, ۳۰۳۴ °F

نقطه جوش

۳۵۶۰ K, ۳۲۸۷ °C, ۵۹۴۹ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۴٫۱۵ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۴۲۵ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۰۶۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۹۸۲

۲۱۷۱

(۲۴۰۳)

۲۶۹۲

۳۰۶۴

۳۵۵۸

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۴, ۳, ۲, ۱
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۵۴ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 658.8 kJ·mol−۱

۲nd: 1309.8 kJ·mol−۱

۳rd: 2652.5 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۴۷ pm

شعاع کووالانسی

۱۶۰±۸ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسپارامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 420 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 21.9 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 8.6 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 5,090 m·s−۱

مدول یانگ

۱۱۶ GPa

مدول شیر

۴۴ GPa

مدول باک

۱۱۰ GPa

نسبت پواسون

۰٫۳۲

سختی موس

۶٫۰

سختی ویکر

۹۷۰ MPa

سختی برینل

۷۱۶ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۳۲-۶

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های تیتانیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۴۴Tisyn

۶۳ y

ε۴۴Sc
γ

۰٫۰۷D, 0.08D

۴۶Ti۸٫۰%۴۶Ti ایزوتوپ پایدار است که ۲۴ نوترون داردs
۴۷Ti۷٫۳%۴۷Ti ایزوتوپ پایدار است که ۲۵ نوترون داردs
۴۸Ti۷۳٫۸%۴۸Ti ایزوتوپ پایدار است که ۲۶ نوترون داردs
۴۹Ti۵٫۵%۴۹Ti ایزوتوپ پایدار است که ۲۷ نوترون داردs
۵۰Ti۵٫۴%۵۰Ti ایزوتوپ پایدار است که ۲۸ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.