درجه حرارت: 6000K  
 
مشاهده عناصر بر حسب سال کشف
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

گروه ها :

s p d f

بلاک ها :

1 2 3 4 5 6 7 Lanthanides Actinides

دوره :

جدول تناوبی عناصر بصری - گروه شیمی

نشانگر موس خود را بر روی عناصر جدول تناوبی قرار دهید, تصویر و مشخصات عنصر انتخاب شده مانند عدد اتمی و ایزوتوپ و آرایش الکترونی و غیره در همین باکس نمایش داده خواهد شد. با انتخاب کلیدهای بالا در قسمت دوره و بلاک ها و گروه ها می توانید به گونه ای مشخص عناصر همان دسته را مشاهده نمایید. با تغییر درجه حرارت بر حسب درجه کلوین می توانید حالت عناصر را در آن دما مشاهده نمایید. همچنین در قسمت جستجو با وارد کردن سال میلادی می توانید عناصر کشف شده در آن سال را مشاهده نمایید.
1
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2
3
4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5
6
7
8
9
10
11
12
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
 
 
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
 
 
 
 
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103