سدیم – sodium – Na

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادسدیم, Na, 11
تلفظ به انگلیسی/ˈsoʊdiəm/ SOH-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی
گروه، تناوب، بلوک۱۳, s
جرم اتمی استاندارد

۲۲٫۹۸۹۷۶۹۲۸ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s1

الکترون به لایه۲,۸,۱

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۰٫۹۶۸ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۰٫۹۲۷ g·cm۳

نقطه ذوب

۳۷۰٫۸۷ K, ۹۷٫۷۲ °C, ۲۰۷٫۹ °F

نقطه جوش

۱۱۵۶ K, ۸۸۳ °C, ۱۶۲۱ °F

نقطه بحرانی

(extrapolated)
۲۵۷۳ K, 35 MPa

گرمای هم‌جوشی

۲٫۶۰ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۹۷٫۴۲ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۸٫۲۳۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۵۵۴

۶۱۷

۶۹۷

۸۰۲

۹۴۶

۱۱۵۳

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن, ۰, -۱
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی۰٫۹۳ (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)
۱st: 495.8 kJ·mol−۱
۲nd: 4562 kJ·mol−۱
۳rd: 6910.3 kJ·mol−۱
شعاع اتمی

۱۸۶ pm

شعاع کووالانسی

۱۶۶±۹ pm

شعاع واندروالانسی

۲۲۷ pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 47.7 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 142 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 71 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 3200 m/s

مدول یانگ

۱۰ GPa

مدول شیر

۳٫۳ GPa

مدول باک

۶٫۳ GPa

سختی موس

۰٫۵

سختی برینل

۰٫۶۹ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۲۳-۵

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های سدیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP الگو:Elementbox isotopes decay3 (2 2 1)
۲۳Na۱۰۰%۲۳Na ایزوتوپ پایدار است که ۱۲ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.