سلنیم – selenium – Se

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادسلنیم, Se, 34
تلفظ به انگلیسی

/sɨˈliːniəm/ si-LEE-nee-əm

نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۶۴, p
جرم اتمی استاندارد

۷۸٫۹۶ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d10 4p4

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۶

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

(gray) 4.81 g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(alpha) 4.39 g·cm−۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

(vitreous) 4.28 g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۳٫۹۹ g·cm۳

نقطه ذوب

۴۹۴ K, ۲۲۱ °C, ۴۳۰ °F

نقطه جوش

۹۵۸ K, ۶۸۵ °C, ۱۲۶۵ °F

نقطه بحرانی

۱۷۶۶ K, 27.2 MPa

گرمای هم‌جوشی

(gray) 6.69 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۹۵٫۴۸ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۳۶۳ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۵۰۰

۵۵۲

۶۱۷

۷۰۴

۸۱۳

۹۵۸

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۶, ۴, ۲, ۱, -۲
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

۲٫۵۵ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 941.0 kJ·mol−۱

۲nd: 2045 kJ·mol−۱

۳rd: 2973.7 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۰ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۰±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۹۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) (amorphous) 0.519 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) (amorphous) 37 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 3350 m/s

مدول یانگ

۱۰ GPa

مدول شیر

۳٫۷ GPa

مدول باک

۸٫۳ GPa

نسبت پواسون

۰٫۳۳

سختی موس

۲٫۰

سختی برینل

۷۳۶ MPa

عدد کاس۷۷۸۲-۴۹-۲

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های سلنیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۷۲Sesyn

۸٫۴ d

ε۷۲As
γ۰٫۰۴۶
۷۴Se۰٫۸۷%۷۴Se ایزوتوپ پایدار است که ۴۰ نوترون داردs
۷۵Sesyn

۱۱۹٫۷۷۹ d

ε۷۵As
γ۰٫۲۶۴, ۰٫۱۳۶,
۰٫۲۷۹
۷۶Se۹٫۳۶%۷۶Se ایزوتوپ پایدار است که ۴۲ نوترون داردs
۷۷Se۷٫۶۳%۷۷Se ایزوتوپ پایدار است که ۴۳ نوترون داردs
۷۸Se۲۳٫۷۸%۷۸Se ایزوتوپ پایدار است که ۴۴ نوترون داردs
۷۹Setrace

۳٫۲۷×105 y

β۰٫۱۵۱۷۹Br
۸۰Se۴۹٫۶۱%۸۰Se ایزوتوپ پایدار است که ۴۶ نوترون داردs
۸۲Se۸٫۷۳%

۱٫۰۸×1020 y

ββ۲٫۹۹۵۸۲Kr

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.