روی – zinc – Zn

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادروی, Zn, 30
تلفظ به انگلیسی

/ˈzɪŋk/ zingk

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
توصیحات مربوط به گروه

Alternatively considered a post-فلزات واسطه

گروه، تناوب، بلوک۱۲۴, d
جرم اتمی استاندارد

۶۵٫۳۸(۲) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s2

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۷٫۱۴ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۶٫۵۷ g·cm۳

نقطه ذوب

۶۹۲٫۶۸ K, ۴۱۹٫۵۳ °C, ۷۸۷٫۱۵ °F

نقطه جوش

۱۱۸۰ K, ۹۰۷ °C, ۱۶۶۵ °F

گرمای هم‌جوشی

۷٫۳۲ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۱۲۳٫۶ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۴۷۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۶۱۰

۶۷۰

۷۵۰

۸۵۲

۹۹۰

۱۱۷۹

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

, +۱, ۰
(amphoteric oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۶۵ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 906.4 kJ·mol−۱

۲nd: 1733.3 kJ·mol−۱

۳rd: 3833 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۳۴ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۲±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۳۹ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 59.0 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 116 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 30.2 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (rolled) 3850 m·s−۱

مدول یانگ

۱۰۸ GPa

مدول شیر

۴۳ GPa

مدول باک

۷۰ GPa

نسبت پواسون

۰٫۲۵

سختی موس

۲٫۵

سختی برینل

۴۱۲ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۶۶-۶

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های روی

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۶۴Zn۴۸٫۶%۶۴Zn ایزوتوپ پایدار است که ۳۴ نوترون داردs
۶۵Znsyn

۲۴۳٫۸ d

ε۱٫۳۵۱۹۶۵Cu
γ۱٫۱۱۵۵
۶۶Zn۲۷٫۹%۶۶Zn ایزوتوپ پایدار است که ۳۶ نوترون داردs
۶۷Zn۴٫۱%۶۷Zn ایزوتوپ پایدار است که ۳۷ نوترون داردs
۶۸Zn۱۸٫۸%۶۸Zn ایزوتوپ پایدار است که ۳۸ نوترون داردs
۷۰Zn۰٫۶%۷۰Zn ایزوتوپ پایدار است که ۴۰ نوترون داردs
۷۲Znsyn

۴۶٫۵ h

β۰٫۴۵۸۷۲Ga

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.