اسکاندیم – scandium – Sc

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نماداسکاندیم, Sc, 21
تلفظ به انگلیسی/ˈskændiəm/ SKAN-dee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۳۴, d
جرم اتمی استاندارد

۴۴٫۹۵۵۹۱۲ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d1 4s2

الکترون به لایه۲, ۸, ۹, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۲٫۹۸۵ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۲٫۸۰ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۸۱۴ K, ۱۵۴۱ °C, ۲۸۰۶ °F

نقطه جوش

۳۱۰۹ K, ۲۸۳۶ °C, ۵۱۳۶ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۴٫۱ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۳۲٫۷ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۵۲ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۶۴۵

۱۸۰۴

(۲۰۰۶)

(۲۲۶۶)

(۲۶۱۳)

(۳۱۰۱)

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۳, ۲, ۱
(weakly basic oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۳۶ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 633.1 kJ·mol−۱

۲nd: 1235.0 kJ·mol−۱

۳rd: 2388.6 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۶۲ pm

شعاع کووالانسی

۱۷۰±۷ pm

شعاع واندروالانسی

۲۱۱ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(r.t.) (α, poly)
calc. 562 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 15.8 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(r.t.) (α, poly)
۱۰٫۲ µm/(m·K)

مدول یانگ

۷۴٫۴ GPa

مدول شیر

۲۹٫۱ GPa

مدول باک

۵۶٫۶ GPa

نسبت پواسون

۰٫۲۷۹

سختی برینل

۷۵۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۲۰-۲

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های اسکاندیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۴۴mScsyn

۵۸٫۶۱ h

IT۰٫۲۷۰۹۴۴Sc
γ۱٫۰, ۱٫۱, ۱٫۱۴۴Sc
ε۴۴Ca
۴۵Sc۱۰۰%۴۵Sc ایزوتوپ پایدار است که ۲۴ نوترون داردs
۴۶Scsyn

۸۳٫۷۹ d

β۰٫۳۵۶۹۴۶Ti
γ۰٫۸۸۹, ۱٫۱۲۰
۴۷Scsyn

۳٫۳۴۹۲ d

β۰٫۴۴, ۰٫۶۰۴۷Ti
γ۰٫۱۵۹
۴۸Scsyn

۴۳٫۶۷ h

β۰٫۶۶۱۴۸Ti
γ۰٫۹, ۱٫۳, ۱٫۰

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.