نیکل – nickel – Ni

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادنیکل, Ni, 28
تلفظ به انگلیسی/ˈnɪkəl/
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۱۰۴, d
جرم اتمی استاندارد

۵۸٫۶۹۳۴(۴) g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s1 3d9

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۷, ۱

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۸٫۹۰۸ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۷٫۸۱ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۷۲۸ K, ۱۴۵۵ °C, ۲۶۵۱ °F

نقطه جوش

۳۱۸۶ K, ۲۹۱۳ °C, ۵۲۷۵ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۷٫۴۸ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۷۷٫۵ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۶٫۰۷ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۷۸۳

۱۹۵۰

۲۱۵۴

۲۴۱۰

۲۷۴۱

۳۱۸۴

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۴, ۳, ۲, ۱ , -۱
(mildly basic oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۹۱ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 737.1 kJ·mol−۱

۲nd: 1753.0 kJ·mol−۱

۳rd: 3395 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۴ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۴±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۶۳ pm

متفرقه

ساختار کریستالی

face-centered cubic

مغناطیس

ferromagnetic

مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 69.3 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 90.9 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 13.4 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 4900 m·s−۱

مدول یانگ

۲۰۰ GPa

مدول شیر

۷۶ GPa

مدول باک

۱۸۰ GPa

نسبت پواسون۰٫۳۱
سختی موس۴٫۰
سختی ویکر

۶۳۸ MPa

سختی برینل

۷۰۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۰۲-۰

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های نیکل

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۵۸Ni۶۸٫۰۷۷%۵۸Ni ایزوتوپ پایدار است که ۳۰ نوترون داردs
۵۹Nitrace

۷۶۰۰۰ y

ε۵۹Co
۶۰Ni۲۶٫۲۲۳%۶۰Ni ایزوتوپ پایدار است که ۳۲ نوترون داردs
۶۱Ni۱٫۱۴%۶۱Ni ایزوتوپ پایدار است که ۳۳ نوترون داردs
۶۲Ni۳٫۶۳۴%۶۲Ni ایزوتوپ پایدار است که ۳۴ نوترون داردs
۶۳Nisyn

۱۰۰٫۱ y

β۰٫۰۶۶۹۶۳Cu
۶۴Ni۰٫۹۲۶%۶۴Ni ایزوتوپ پایدار است که ۳۶ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.