منگنز – manganese – Mn

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادمنگنز, Mn, 25
تلفظ به انگلیسی/ˈmæŋɡəniːz/ MANG-gən-neez
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۷۴, d
جرم اتمی استاندارد

۵۴٫۹۳۸۰۴۵ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d5

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۳, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۷٫۲۱ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۵٫۹۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۵۱۹ K, ۱۲۴۶ °C, ۲۲۷۵ °F

نقطه جوش

۲۳۳۴ K, ۲۰۶۱ °C, ۳۷۴۲ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۲٫۹۱ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۲۲۱ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۶٫۳۲ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۲۲۸

۱۳۴۷

۱۴۹۳

۱۶۹۱

۱۹۵۵

۲۳۳۳

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۷, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱, -۱, -۲, -۳
(oxides: acidic, basic or amphoteric
depending on the oxidation state)

الکترونگاتیوی

۱٫۵۵ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 717.3 kJ·mol−۱

۲nd: 1509.0 kJ·mol−۱

۳rd: 3248 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۷ pm

شعاع کووالانسی

۱۳۹±۵ (low spin), 161±۸ (high spin) pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 1.44 µΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 7.81 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 21.7 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 5150 m/s

مدول یانگ

۱۹۸ GPa

مدول باک

۱۲۰ GPa

سختی موس۶٫۰
سختی برینل

۱۹۶ MPa

عدد کاس۷۴۳۹-۹۶-۵

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های منگنز

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۵۲Mnsyn

۵٫۵۹۱ d

ε۵۲Cr
β+۰٫۵۷۵۵۲Cr
γ۰٫۷, ۰٫۹, ۱٫۴
۵۳Mntrace

۳٫۷۴ ×106 y

ε۵۳Cr
۵۴Mnsyn

۳۱۲٫۳ d

ε۱٫۳۷۷۵۴Cr
γ۰٫۸۳۴
۵۵Mn۱۰۰%۵۵Mn ایزوتوپ پایدار است که ۳۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.