منیزیم – magnesium – Mg

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادمنیزیم, Mg, 12
تلفظ به انگلیسی/mæɡˈniːziəm/, mag-NEE-zee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک۲۳, s
جرم اتمی استاندارد

۲۴٫۳۰۵۰ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2

الکترون به لایه۲, ۸, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۱٫۷۳۸ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۱٫۵۸۴ g·cm۳

نقطه ذوب

۹۲۳ K, ۶۵۰ °C, ۱۲۰۲ °F

نقطه جوش

۱۳۶۳ K, ۱۰۹۱ °C, ۱۹۹۴ °F

گرمای هم‌جوشی

۸٫۴۸ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۱۲۸ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۸۶۹ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۷۰۱

۷۷۳

۸۶۱

۹۷۱

۱۱۳۲

۱۳۶۱

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۲, ۱
(strongly basic oxide)
الکترونگاتیوی۱٫۳۱ (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 737.7 kJ·mol−۱

۲nd: 1450.7 kJ·mol−۱

۳rd: 7732.7 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۶۰ pm

شعاع کووالانسی

۱۴۱±۷ pm

شعاع واندروالانسی

۱۷۳ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسparamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 43.9 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 156 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 24.8 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (annealed)
۴۹۴۰ m·s−۱

مدول یانگ

۴۵ GPa

مدول شیر

۱۷ GPa

مدول باک

۴۵ GPa

نسبت پواسون

۰٫۲۹۰

سختی موس

۲٫۵

سختی برینل

۲۶۰ MPa

عدد کاس

۷۴۳۹-۹۵-۴

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

 ایزوتوپ‌های منیزیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۲۴Mg۷۸٫۹۹%۲۴Mg ایزوتوپ پایدار است که ۱۲ نوترون داردs
۲۵Mg۱۰%۲۵Mg ایزوتوپ پایدار است که ۱۳ نوترون داردs
۲۶Mg۱۱٫۰۱%۲۶Mg ایزوتوپ پایدار است که ۱۴ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.