مس – copper – Cu

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادمس, Cu, 29
تلفظ به انگلیسی

/ˈkɒpər/ KOP-ər

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۱۱۴, d
جرم اتمی استاندارد

۶۳٫۵۴۶ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d10 4s1

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۸, ۱

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۸٫۹۴ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۸٫۰۲ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۳۵۷٫۷۷ K, ۱۰۸۴٫۶۲ °C, ۱۹۸۴٫۳۲ °F

نقطه جوش

۲۸۳۵ K, ۲۵۶۲ °C, ۴۶۴۳ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۳٫۲۶ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۰۰٫۴ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۴۴۰ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۵۰۹

۱۶۶۱

۱۸۵۰

۲۰۸۹

۲۴۰۴

۲۸۳۴

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

+۱, , +۳, +۴
(mildly basic oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۹۰ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 745.5 kJ·mol−۱

۲nd: 1957.9 kJ·mol−۱

۳rd: 3555 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۸ pm

شعاع کووالانسی

۱۳۲±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۴۰ pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 16.78 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 401 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 16.5 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) (annealed)
۳۸۱۰ m·s−۱

مدول یانگ

۱۱۰–۱۲۸ GPa

مدول شیر

۴۸ GPa

مدول باک

۱۴۰ GPa

نسبت پواسون

۰٫۳۴

سختی موس

۳٫۰

سختی ویکر

۳۶۹ MPa

سختی برینل

۸۷۴ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۵۰-۸

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های مس

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۶۳Cu۶۹٫۱۵%۶۳Cu ایزوتوپ پایدار است که ۳۴ نوترون داردs
۶۵Cu۳۰٫۸۵%۶۵Cu ایزوتوپ پایدار است که ۳۶ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.