کبالت – cobalt – Co

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکبالت, Co, 27
تلفظ به انگلیسی

/ˈkoʊbɒlt/ KOH-bolt

نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۹۴, d
جرم اتمی استاندارد

۵۸٫۹۳۳۱۹۵ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2 3d7

الکترون به لایه

۲, ۸, ۱۵, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

رنگmetallic gray
چگالی (نزدیک به r.t.)

۸٫۹۰ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۷٫۷۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۷۶۸ K, ۱۴۹۵ °C, ۲۷۲۳ °F

نقطه جوش

۳۲۰۰ K, ۲۹۲۷ °C, ۵۳۰۱ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۶٫۰۶ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۷۷ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۴٫۸۱ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۷۹۰

۱۹۶۰

۲۱۶۵

۲۴۲۳

۲۷۵۵

۳۱۹۸

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۵, ۴ , ۳, ۲, ۱, -۱
(
آمفوتر oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۸۸ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 760.4 kJ·mol−۱

۲nd: 1648 kJ·mol−۱

۳rd: 3232 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۵ pm

شعاع کووالانسی

۱۲۶±۳ (low spin), 150±۷ (high spin) pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسferromagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 62.4 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 100 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 13.0 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 4720 m/s

مدول یانگ

۲۰۹ GPa

مدول شیر

۷۵ GPa

مدول باک

۱۸۰ GPa

نسبت پواسون۰٫۳۱
سختی موس۵٫۰
سختی ویکر

۱۰۴۳ MPa

سختی برینل

۷۰۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۴۸-۴

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کبالت

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۵۶Cosyn

۷۷٫۲۷ d

ε۴٫۵۶۶۵۶Fe
۵۷Cosyn

۲۷۱٫۷۹ d

ε۰٫۸۳۶۵۷Fe
۵۸Cosyn

۷۰٫۸۶ d

ε۲٫۳۰۷۵۸Fe
۵۹Co۱۰۰%۵۹Co ایزوتوپ پایدار است که ۳۲ نوترون داردs
۶۰Cosyn

۵٫۲۷۱۴ years

β, γ, γ۲٫۸۲۴۶۰Ni

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.