کروم – chromium – Cr

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکروم, Cr, 24
تلفظ به انگلیسی/ˈkroʊmiəm/ KROH-mee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات واسطه
گروه، تناوب، بلوک۶۴, d
جرم اتمی استاندارد

۵۱٫۹۹۶۱ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 3d5 4s1

الکترون به لایه۲, ۸, ۱۳, ۱

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۷٫۱۹ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۶٫۳ g·cm۳

نقطه ذوب

۲۱۸۰ K, ۱۹۰۷ °C, ۳۴۶۵ °F

نقطه جوش

۲۹۴۴ K, ۲۶۷۱ °C, ۴۸۴۰ °F

گرمای هم‌جوشی

۲۱٫۰ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۳۳۹٫۵ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۳٫۳۵ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۶۵۶

۱۸۰۷

۱۹۹۱

۲۲۲۳

۲۵۳۰

۲۹۴۲

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱, -۱, -۲
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۶۶ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 652.9 kJ·mol−۱

۲nd: 1590.6 kJ·mol−۱

۳rd: 2987 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۲۸ pm

شعاع کووالانسی

۱۳۹±۵ pm

متفرقه

ساختار کریستالیbody-centered cubic
مغناطیس

AFM (rather: SDW)

مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 125 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 93.9 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 4.9 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 5940 m/s

مدول یانگ

۲۷۹ GPa

مدول شیر

۱۱۵ GPa

مدول باک

۱۶۰ GPa

نسبت پواسون۰٫۲۱
سختی موس۸٫۵
سختی ویکر

۱۰۶۰ MPa

سختی برینل

۱۱۲۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۴۷-۳

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کروم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۵۰Cr۴٫۳۴۵%

> 1.8×1017y

εε۵۰Ti
۵۱Crsyn

۲۷٫۷۰۲۵ d

ε۵۱V
γ۰٫۳۲۰
۵۲Cr۸۳٫۷۸۹%۵۲Cr ایزوتوپ پایدار است که ۲۸ نوترون داردs
۵۳Cr۹٫۵۰۱%۵۳Cr ایزوتوپ پایدار است که ۲۹ نوترون داردs
۵۴Cr۲٫۳۶۵%۵۴Cr ایزوتوپ پایدار است که ۳۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.