کلر – chlorine – Cl

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکلر, Cl, 17
تلفظ به انگلیسی/ˈklɔəriːn/ KLOR-een
نام گروهی برای عناصر مشابهHalogen
گروه، تناوب، بلوک۱۷۳, p
جرم اتمی استاندارد

۳۵٫۴۵۳ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ne] 3s2 3p5

الکترون به لایه۲, ۸, ۷

ویژگی‌های فیزیکی

حالتگاز
چگالی

(۰ °C, 101.325 kPa)
۳٫۲ g/L

چگالی مایع در b.p.

۱٫۵۶۲۵ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۷۱٫۶ K, -۱۰۱٫۵ °C, -۱۵۰٫۷ °F

نقطه جوش

۲۳۹٫۱۱ K, -۳۴٫۰۴ °C, -۲۹٫۲۷ °F

نقطه بحرانی

۴۱۶٫۹ K, 7.991 MPa

گرمای هم‌جوشی

(Cl2) 6.406 kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

(Cl2) 20.41 kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

(Cl2) 33.949 J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۲۸

۱۳۹

۱۵۳

۱۷۰

۱۹۷

۲۳۹

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۷, ۶, ۵, ۴, ۳, ۲, ۱,
(strongly
اسیدic oxide)

الکترونگاتیوی

۳٫۱۶ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 1251.2 kJ·mol−۱

۲nd: 2298 kJ·mol−۱

۳rd: 3822 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۱۰۲±۴ pm

شعاع واندروالانسی

۱۷۵ pm

متفرقه

ساختار کریستالیorthorhombic
مغناطیسدیامغناطیس
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) > 10 Ω·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 8.9×10-3  W·m−۱·K−۱

سرعت صوت

(gas, 0 °C) 206 m/s

عدد کاس۷۷۸۲-۵۰-۵

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کلر

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۳۵Cl۷۵٫۷۷%۳۵Cl ایزوتوپ پایدار است که ۱۸ نوترون داردs
۳۶Cltrace۳٫۰۱×۱۰۵ yβ۰٫۷۰۹۳۶Ar
ε۳۶S
۳۷Cl۲۴٫۲۳%۳۷Cl ایزوتوپ پایدار است که ۲۰ نوترون داردs

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.