کربن – carbon – C

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکربن, C, 6
تلفظ به انگلیسی/ˈkɑrbən/
نام گروهی برای عناصر مشابهنافلزات
گروه، تناوب، بلوک۱۴۲, p
جرم اتمی استاندارد

۱۲٫۰۱۰۷(۸) g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s2 2p2 or [He] 2s2 2p2
الکترون به لایه۲,۴

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

amorphous: 1.8–۲٫۱ g·cm۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

graphite: 2.267 g·cm−۳

چگالی (نزدیک به r.t.)

diamond: 3.515 g·cm۳

نقطه سه‌گانه

۴۶۰۰ K (۴۳۲۷°C), ۱۰۸۰۰  kPa

گرمای هم‌جوشی

۱۱۷ (graphite) kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۸٫۵۱۷(graphite),
۶٫۱۵۵(diamond) J·mol
۱·K۱

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

۴, ۳, ۲, ۱ , ۰, -۱, -۲, -۳,

الکترونگاتیوی

۲٫۵۵ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 1086.5 kJ·mol−۱

۲nd: 2352.6 kJ·mol−۱

۳rd: 4620.5 kJ·mol−۱

شعاع کووالانسی

۷۷(sp³), ۷۳(sp²), ۶۹(sp) pm

شعاع واندروالانسی

۱۷۰ pm

متفرقه

مغناطیسدیامغناطیس
رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 119-165 (graphite)
۹۰۰-۲۳۰۰ (diamond) W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 0.8 (diamond) µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 18350 (diamond) m/s

مدول یانگ

۱۰۵۰ (diamond) GPa

مدول شیر

۴۷۸ (diamond) GPa

مدول باک

۴۴۲ (diamond) GPa

نسبت پواسون

۰٫۱ (diamond)

سختی موس

۱-۲ (Graphite)
۱۰ (Diamond)

عدد کاس۷۴۴۰-۴۴-۰

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کربن

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP

۱۵

۱۲C۹۸٫۹%۱۲C ایزوتوپ پایدار است که ۶ نوترون داردs
۱۳C۱٫۱%۱۳C ایزوتوپ پایدار است که ۷ نوترون داردs
۱۴Ctrace۵۷۳۰ yβ۰٫۱۵۶۱۴N

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.