کلسیم – calcium – Ca

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادکلسیم, Ca, 20
تلفظ به انگلیسی/ˈkælsiəm/ KAL-see-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک۲۴, s
جرم اتمی استاندارد

۴۰٫۰۷۸ g·mol۱

آرایش الکترونی

[Ar] 4s2

الکترون به لایه۲, ۸, ۸, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۱٫۵۵ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۱٫۳۷۸ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۱۱۵ K, ۸۴۲ °C, ۱۵۴۸ °F

نقطه جوش

۱۷۵۷ K, ۱۴۸۴ °C, ۲۷۰۳ °F

گرمای هم‌جوشی

۸٫۵۴ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۱۵۴٫۷ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۲۵٫۹۲۹ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۸۶۴

۹۵۶

۱۰۷۱

۱۲۲۷

۱۴۴۳

۱۷۵۵

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن

, +۱
(strongly basic oxide)

الکترونگاتیوی

۱٫۰۰ (مقیاس پاولینگ)

انرژی‌های یونیزه شدن

۱st: 589.8 kJ·mol−۱

۲nd: 1145.4 kJ·mol−۱

۳rd: 4912.4 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۹۷ pm

شعاع کووالانسی

۱۷۶±۱۰ pm

شعاع واندروالانسی

۲۳۱ pm

متفرقه

ساختار کریستالیface-centered cubic
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 33.6 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 201 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 22.3 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(۲۰ °C) 3810 m/s

مدول یانگ

۲۰ GPa

مدول شیر

۷٫۴ GPa

مدول باک

۱۷ GPa

نسبت پواسون۰٫۳۱
سختی موس۱٫۷۵
سختی برینل

۱۶۷ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۷۰-۲

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های کلسیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۴۰Ca۹۶٫۹۴۱%۴۰Ca ایزوتوپ پایدار است که ۲۰ نوترون داردs
۴۱Catrace۱٫۰۳×۱۰۵ yε۴۱K
۴۲Ca۰٫۶۴۷%۴۲Ca ایزوتوپ پایدار است که ۲۲ نوترون داردs
۴۳Ca۰٫۱۳۵%۴۳Ca ایزوتوپ پایدار است که ۲۳ نوترون داردs
۴۴Ca۲٫۰۸۶%۴۴Ca ایزوتوپ پایدار است که ۲۴ نوترون داردs
۴۵Casyn

۱۶۲٫۷ d

β۰٫۲۵۸۴۵Sc
۴۶Ca۰٫۰۰۴%

>2.8×۱۰۱۵ y

ββ ?۴۶Ti
۴۷Casyn

۴٫۵۳۶ d

β۰٫۶۹۴, ۱٫۹۹۴۷Sc
γ۱٫۲۹۷
۴۸Ca۰٫۱۸۷%

>4×۱۰۱۹ y

ββ ?۴۸Ti

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.