بریلیم – beryllium – Be

ویژگی‌های کلی

نام, عدد, نمادبریلیم, Be, 4
تلفظ به انگلیسی/bəˈrɪliəm/ bə-RIL-ee-əm
نام گروهی برای عناصر مشابهفلزات قلیایی خاک
گروه، تناوب، بلوک۲۲, s
جرم اتمی استاندارد

۹٫۰۱۲۱۸۲ g·mol۱

آرایش الکترونی۱s2 2s2
الکترون به لایه۲, ۲

ویژگی‌های فیزیکی

حالتجامد
چگالی (نزدیک به r.t.)

۱٫۸۵ g·cm۳

چگالی مایع در m.p.

۱٫۶۹۰ g·cm۳

نقطه ذوب

۱۵۶۰ K, ۱۲۸۷ °C, ۲۳۴۹ °F

نقطه جوش

۲۷۴۲ K, ۲۴۶۹ °C, ۴۴۷۶ °F

گرمای هم‌جوشی

۱۲٫۲ kJ·mol−۱

گرمای تبخیر

۲۹۷ kJ·mol−۱

ظرفیت گرمایی

۱۶٫۴۴۳ J·mol۱·K۱

فشار بخار

فشار (پاسکال)

۱

۱۰

۱۰۰

۱k

۱۰k

۱۰۰k

دما (کلوین)

۱۴۶۲

۱۶۰۸

۱۷۹۱

۲۰۲۳

۲۳۲۷

۲۷۴۲

ویژگی‌های اتمی

وضعیت اکسید شدن۲, ۱
(
آمفوتر oxide)
الکترونگاتیوی۱٫۵۷ (مقیاس پاولینگ)
انرژی‌های یونیزه شدن
(more)

۱st: 899.5 kJ·mol−۱

۲nd: 1757.1 kJ·mol−۱

۳rd: 14848.7 kJ·mol−۱

شعاع اتمی

۱۰۵ pm

شعاع اتمی محاسبه شده

۱۱۲ pm

شعاع کووالانسی

۹۶±۳ pm

شعاع واندروالانسی

۱۵۳ pm

متفرقه

ساختار کریستالیhexagonal
مغناطیسdiamagnetic
مقاومت الکتریکی

(۲۰ °C) 36 nΩ·m

رسانایی گرمایی

(۳۰۰ K) 200 W·m−۱·K−۱

انبساط گرمایی

(۲۵ °C) 11.3 µm·m−۱·K−۱

سرعت صوت (سیم نازک)

(r.t.) 12870 m·s−۱

مدول یانگ

۲۸۷ GPa

مدول شیر

۱۳۲ GPa

مدول باک

۱۳۰ GPa

نسبت پواسون۰٫۰۳۲
سختی موس۵٫۵
سختی ویکر

۱۶۷۰ MPa

سختی برینل

۶۰۰ MPa

عدد کاس۷۴۴۰-۴۱-۷

پایدارترین ایزوتوپ‌ها

ایزوتوپ‌های بریلیم

isoNAنیمه عمرDMDE (MeV)DP
۷Betrace۵۳٫۱۲ dε۰٫۸۶۲۷Li
γ۰٫۴۷۷
۹Be۱۰۰%۹Be ایزوتوپ پایدار است که ۵ نوترون داردs
۱۰Betrace۱٫۳۶×106 yβ۰٫۵۵۶۱۰B

© کلیه حقوق مادی و معنوی برای وب سایت گروه شیمی (chemgroup.ir) محفوظ می باشد.